accountcartcontactdownloadeninfolockmagnifymapmenuminusplusref

Faktoring pełny (bez regresu) - co warto wiedzieć?

Faktoring pełny to forma finansowania faktur, w której całą odpowiedzialność za brak płatności ze strony kontrahenta bierze na siebie firma faktoringowa. Zdejmuje to z przedsiębiorcy niepewność dotyczącą tego, czy kontrahent w terminie ureguluje fakturę, dzięki czemu bez obaw może rozdysponować całe otrzymane wcześniej wynagrodzenie. W razie braku płatności firma faktoringowa uruchamia specjalne gwarancje. Z tą wygodą skorelowana jest jednak wyższa opłata za usługi.

Dzięki faktoringowi przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności, nie narażają pieniędzy na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt dni, ale zyskują dostęp do nich dostęp bezzwłocznie po przekazaniu ich firmie faktoringowej. Taka firma (lub bank świadczący usługi  faktoringowe) wypłaca przedsiębiorcy wynagrodzenie wynikające z faktury, a po upływie terminu otrzymuje zwrot od kontrahenta, który korzystał z odroczenia.

Faktoring funkcjonuje w różnych wariantach, dzięki czemu usługę można dopasować do potrzeb i możliwości finansowych przedsiębiorcy. Najistotniejsze znaczenie ma podział ze względu na to, jak zachować się firma faktoringowa w razie gdyby firma, na rzecz której wystawiono fakturę (dalej określana będzie mianem kontrahenta), nie uiściła płatności. Istnieją tu dwa scenariusze.

W pierwszym brak płatności powoduje, że faktura wraca do przedsiębiorcy, a on sam ma obowiązek zwrócić firmie faktoringowej to, co od niej uzyskał. Taki wariant to faktoring niepełny (z regresem). Po stronie przedsiębiorcy rodzi niepewność, bo do momentu zaksięgowania płatności na koncie firmy faktoringowej nie wie on, czy nie będzie musiał dokonać zwrotu pieniędzy.

Drugim rodzajem faktoringu jest faktoring pełny (bez regresu).

Faktoring pełny - co to jest?

Faktoring pełny zakłada, że jeśli kontrahent nie zapłaci wynagrodzenia wynikającego z faktury, firma faktoringowa nie może zwróci faktury przedsiębiorcy i zażądać zwrotu wypłaconych pieniędzy. W takiej sytuacji po stronie firmy faktoringowej leży windykacja długu. Może to zrobić dwojako: przeprowadzić klasyczną windykację połączoną z wysyłaniem wezwań do zapłaty i skierowaniem sprawy do sądu w razie bezskuteczności tej metody – lub poprzez uruchomienie gwarancji, które zostały ustanowione na taką okoliczność.

W faktoringu pełnym firma faktoringowa ponosi największe ryzyko. Przedsiębiorca nie musi zastanawiać się, czy jego kontrahent zapłaci, a co za tym idzie, czy będzie musiał zwrócić wypłacone wcześniej pieniądze.

Cechy faktoringu pełnego, bez regresu

Ustalenie, czy usługa faktoringu obejmie wariant pełny czy niepełny, następuje na etapie zawierania umowy. Firma faktoringowa informuje przedsiębiorcę na temat jego praw i obowiązków, a także przedstawi całkowity koszt usługi.

Oto najważniejsze cechy faktoringu pełnego:

  • Całe ryzyko wynikające z nieuiszczenia prze kontrahenta płatności (czyli jego niewypłacalności) ponosi firma faktoringowa. Nie ma ona prawa żądać od przedsiębiorcy zwrotu wypłaconych mu wcześniej środków.
  • Przedsiębiorca może rozdysponować otrzymane od firmy faktoringowej pieniądze bez brania pod uwagę scenariusza, w którym konieczny będzie ich zwrot. Może bez obaw zainwestować całą kwotę lub przeznaczyć je zgodnie ze swoją wolą na dowolny cel.
  • Samo zawarcie umowy faktoringowej nie zmienia niczego w relacjach przedsiębiorcy z kontrahentem. Nadal obowiązuje data płatności określona na fakturze. Jedyna modyfikacja dotyczy numeru konta, na który realizowana jest płatność.
  • Umowa faktoringu pełnego najczęściej wiąże się z ustanowieniem gwarancji na wypadek niewypłacalności przedsiębiorcy. Zabezpieczenie ustanawiane jest przez zewnętrzną firmę, która zobowiązuje się do wypłaty należności w razie braku terminowej płatności przez kontrahenta.
  • Zawarcie umowy faktoringu – niezależnie od tego, czy obejmuje ona regres czy nie – poprzedzone jest analizą sytuacji finansowej przedsiębiorcy. O ile przy faktoringu niepełnym procedura ta nie jest złożona, to w faktoringu bez regresu, a więc gdy firma faktoringowa przejmuje na siebie cała odpowiedzialność w razie płatności, należy się spodziewać dość szczegółowego zbadania wypłacalności nie tylko przedsiębiorcy, ale także jego kontrahentów. Jeśli firma faktoringowa uzna, że istnieją przesłanki wskazujące na to, że w przyszłości mogą oni nie wywiązywać się z obowiązków, odmówi sfinansowania faktur.
  • W większości przypadków faktoring pełny bazuje na limicie ubezpieczeniowym, może więc zdarzyć się, że ubezpieczyciel odmówi limit lub go mocno zredukuje.

Faktoring pełny - krok po kroku

Faktoring znajduje się w ofercie kilkunastu wyspecjalizowanych firm i kilku banków. Przed zawarciem umowy przedsiębiorca powinien zapoznać się z cennikiem i ustalić, jakie są ewentualne dodatkowe koszty obsługi.

Kolejnym etapem jest podjęcie decyzji o tym, jakiej usługi oczekuje przedsiębiorca. Jak już wyjaśniliśmy, w faktoringu pełnym przedsiębiorca nie ponowi ryzyka związanego z niewypłacalnością swojego kontrahenta. Stawia go to w korzystnej sytuacji, bo nie musi brać pod uwagę konieczności zwrotu wypłaconego wcześniej wynagrodzenia. To poczucie bezpieczeństwa ma jednak swoją cenę. Faktoring pełny jest droższy od niepełnego, gdyż firma faktoringowa ponosi z jego tytułu wyższe koszty.  Ponadto zawarcie umowy faktoringu pełnego wiąże się z bardziej skrupulatną analizą sytuacji przedsiębiorcy i jego kontrahenta. Podmiot zainteresowany tą firmą finansowania musi przedłożyć więcej dokumentów, by wykazać, że transakcja nie niesie ryzyka dla firmy faktoringowej.

Dokumentacja (faktura, potwierdzenie odbioru towaru lub wykonania usługi) jest bardzo ważna i musi być zgoda z formą i zapisami wynikającymi z umowy pomiędzy klientem a kontrahentem. Jeśli kontrahent okaże się niewypłacalny, a w dokumentacji zostaną wykazane nieprawidłowości, ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia.

Po zawarciu umowy przedsiębiorca zakłada konto w specjalnym serwisie, za pośrednictwem którego kontaktuje się z firmą faktoringową. Wgrywa wystawioną przez siebie fakturę z odroczonym terminem płatności, a dokument natychmiast trafia do konsultanta firmy faktoringowej. Analizuje on otrzymany dokument i jeśli nie ma zastrzeżeń, zleca przelanie pieniędzy na konto przedsiębiorcy.

Jak wcześniej zaznaczyliśmy, faktoring w żaden sposób nie wpływa na wzajemne relacje przedsiębiorcy i jego kontrahenta i w związku z tym nie wymaga wyrażenia zgody przez kontrahenta.

Jakie są koszty faktoringu pełnego?

Koszty faktoringu pełnego stanowią określony procent wartości faktury i każdorazowo szacowane są w oparciu o przeprowadzoną ocenę ryzyka. Im wyższe prawdopodobieństwo, że kontrahent dokona płatności bez dodatkowej zwłoki, tym opłata będzie niższa. W większości przypadków przejęcie ryzyka przez firmę faktoringową wyceniane jest w przedziale od 0,1 do 1,5% wartości faktury.

Zastosowanie faktoringu pełnego

Faktoring pełny polecany jest dużym przedsiębiorcom z bogatą historią transakcji, którzy zawierają umowy z wiarygodnymi i znanymi na rynku kontrahentami. Przed zawarciem umowy firma faktoringowa sprawdzi, czy kontrahent daje rękojmię terminowej zapłaty faktury.

Niewielkie szanse na zawarcie umowy faktoringu pełnego mają firmy istniejące od niedawna, z krótką historią aktywności biznesowej. Krótki staż nie jest z kolei przeciwwskazaniem do zawarcia umowy faktoringu niepełnego.

Załóż konto i sfinansuj pierwszą fakturę!

Konto na Flexidea jest darmowe. Zapłacisz tylko prowizje za sfinanowaną fakturę!