accountcartcontactdownloadeninfolockmagnifymapmenuminusplusref

Faktoring eksportowy

Sprzedaż towarów za granicę wiąże się z ryzykiem, że kontrahent nie zapłaci faktury, a wyegzekwowanie płatności zabierze dużo czasu i będzie wiązało się z koniecznością podjęcia działań przed zagranicznymi instytucjami. Faktoring eksportowy pozwala się zabezpieczyć przed takim scenariuszem.

Niewiele firm działa w niszy i jest jedynym dostawcą towarów danego rodzaju. Z reguły przedsiębiorcy muszą konkurować o zainteresowanie klienta. Dobra jakość i odpowiednia cena to może być za mało: kartą przetargową, zwłaszcza w relacjach z korporacjami oraz sieciami handlowymi, może być zaoferowanie odbiorcom odpowiednio długich terminów płatności.

Czym jest faktoring eksportowy?

Stawia to przedsiębiorcę w trudnej sytuacji, gdyż musi czekać nawet 90-120 dni na uregulowanie faktury za prawidłowo dostarczone towary. Jeśli sprzedaży dokonano na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego, to występują dodatkowe czynniki ryzyka.

Trudniej jest zweryfikować zagranicznego kontrahenta niż firmę działającą w Polsce, a jeśli po upływie wskazanego w umowie terminu nie dokona on płatności, to do egzekucji należności stosuje się regulacje obowiązujące w kraju odbiorcy (chyba że umowa przewiduje właściwość polskiego sądu).

Stanowi to duże utrudnienie, przede wszystkim dla małych i średnich firm, które z obawy przed takim scenariuszem mogą zrezygnować z zagranicznej ekspansji.

Rozwiązaniem podobnych dylematów jest faktoring eksportowy. Podobnie jak każdy faktoring, polega on na tym, że faktor skupuje od faktoranta faktury, za które jego kontrahent zobowiązany jest zapłacić w ustalonym terminie.

W zamian faktor natychmiast przekazuje eksporterowi środki finansowe, stanowiące ustaloną wcześniej procentową wartość faktury. Faktoring pozwala uniknąć zatorów płatniczych i problemów z płynnością finansową.

Faktoring eksportowy należy do kategorii faktoringu międzynarodowego i przeznaczony jest, co wynika z jego nazwy, dla firm, które sprzedają towary lub świadczą usługi za granicą.

Rodzaje faktoringu międzynarodowego

Faktoring międzynarodowy przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy działają transgranicznie, czyli sprzedają towary na rynkach zagranicznych lub sprowadzają je z zagranicy.

W zależności od tego, w którym kierunku towary przekraczają granicę, wyróżnimy dwa rodzaje faktoringu międzynarodowego.

Faktoring eksportowy – to usługa dla krajowych przedsiębiorców, którzy wysyłają swoje towary na rynki zagraniczne.

Faktoring importowy – przeznaczony jest dla krajowych firm, zajmujących się importem towarów z rynków zagranicznych do Polski. W ten proces z reguły zaangażowani są dwaj faktorzy: eksportowy i importowy.

Pierwszy dokonuje cesji wierzytelności nabytej od eksportera na rzecz faktora importowego, który następnie przekazuje płatność faktorowi eksportowemu, by ten mógł ostatecznie rozliczyć się z przedsiębiorcą.

Typy faktoringu eksportowego

W ramach faktoringu możemy wymienić dwa warianty: pełny (bez regresu) i niepełny (z regresem). Podział ten ma zastosowanie również w odniesieniu do faktoringu eksportowego.

W obu przypadkach faktor skupuje od eksportera faktury, których termin płatności nie upłynął. Natychmiast wypłaca eksporterowi środki finansowe, stanowiące ustaloną wcześniej procentową wartość faktury.

Różnica polega na tym, że w faktoringu niepełnym faktor nie przejmuje odpowiedzialności za niewypłacalność zagranicznego kontrahenta. Jeśli odmówi on zapłaty faktury, eksporter zobowiązany jest do zwrotu faktorowi kwoty zaliczki wypłaconej z tytułu wykupu należności.

Otrzymując pieniądze od faktora, eksporter nie ma więc gwarancji, że nie będzie musiał ich zwrócić, jeśli jego zagraniczny kontrahent okaże się niewypłacalny.

Jego przeciwieństwem jest faktoring pełny, w którym faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów objętych umową faktoringu. Jeśli zagraniczny kontrahent nie zapłaci faktury w terminie, faktor podejmie kroki, by wyegzekwować sumę. Podejmie działania windykacyjne, a w razie braku ich skuteczności skieruje sprawę do sądu lub skorzysta z ubezpieczenia należności.

Przeniesienie odpowiedzialności na faktora to, z punktu widzenia przedsiębiorcy, ogromna zaleta. Trzeba jednak uwzględnić, że ta wygoda łączy się z dodatkowymi kosztami. Faktoring pełny działa w oparciu o umowę ubezpieczenia i to ubezpieczyciel pokrywa ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Ponadto przedsiębiorca musi się liczyć z tym, że przedłożone przez niego faktury będą podlegały bardziej szczegółowej weryfikacji, gdyż faktor w maksymalnym stopniu będzie chciał zabezpieczyć się przed sytuacją, w której przyjmie faktury wystawione dla mało wiarygodnego kontrahenta.

To wszystko skutkuje tym, że firma faktoringowa może nie przyjąć faktur wystawionych dla klienta, który, wedle jej oceny, jest nierokujący. Przedsiębiorca w takim scenariuszu albo nie otrzyma finansowania faktury wystawionej z wydłużonym terminem płatności, albo zdecyduje ię na faktoring niepełny.

Jak działa faktoring eksportowy?

Wszystko zaczyna się od wyboru firmy faktoringowej, z którą eksporter chce nawiązać współpracę. Gdy podpisze już umowę, która określa wszystkie zasady współdziałania, schemat działania wygląda następująco:

  1. eksporter (faktorant) wystawia kontrahentowi fakturę za prawidłowo wykonaną usługę,
  2. kopię faktury eksporter przesyła, w sposób określony w umowie, firmie faktoringowej,
  3. faktor wypłaca pieniądze w wysokości ustalonej w umowie (po odjęciu należnej mu prowizji).

Dlaczego faktoring eksportowy jest ważny dla przedsiębiorstw eksportujących?

Faktoring eksportowy daje gwarancję, że należność wynikająca z faktury zostanie bezzwłocznie opłacona. Rozwiązuje problem wynikający z długich terminów płatności, które narzuciła druga strona umowy.

Firmy, które korzystają z faktoringu eksportowego, mogą bez obaw nawiązywać relacje handlowe z zagranicznymi podmiotami, a przy tym planować swoje dalsze działania, inwestować, podejmować się kolejnych działań biznesowych.

To bardzo korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których każde opóźnienie płatności może skutkować powstaniem zatorów płatniczych. Już samo wyrażenie zgody na odroczenie płatności o dwa czy trzy miesiące niejednokrotnie do pewnego stopnia narusza ich równowagę finansową, ale nie mając silnej pozycji negocjacyjnej, muszą zgodzić się na warunki narzucone przez silniejszego kontrahenta.

Do czasu uregulowania faktury przedsiębiorcy trwają w niepewności i obawiają się wydawać pieniądze na nowy sprzęt, zatrudnianie pracowników, zwiększanie udziału w rynku, gdyż nie mają pewności, czy odzyskają pieniędzy w terminie. Ich wypłacalność – a co za tym idzie, dalsze istnienie – może być zagrożona.

Faktoring pozwala pozbyć się tych wątpliwości i spokojnie prowadzić działalność!

Dzięki temu, że faktura zostanie opłacona niezwłocznie po tym, jak faktorant przekaże ją faktorowi, eksporter unika ryzyka kursowego związanego z wahaniem cen walut w okresie między wystawieniem faktury a jej opłaceniem.

Trzeba brać pod uwagę, że w ciągu 90 dni na rynku mogą zdarzyć się sytuacje, które wpłyną na kursy, więc wypłacona przez kontrahenta kwota będzie znacząco niższa, niż byłaby, gdyby pieniądze trafiły do eksportera zaraz po wystawieniu faktury.

Kiedy warto skorzystać z faktoringu eksportowego?

Skorzystanie z faktoringu eksportowego powinien rozważyć każdy przedsiębiorca, który sprzedaje towary zagranicznym klientom, na rzecz których wystawia faktury z odroczonym terminem płatności.

O ile korporacje są w stanie czekać na zapłatę bez uszczerbku dla swojej sytuacji finansowej nawet kilka miesięcy, dla małych i średnich przedsiębiorstw może to być bardzo trudne. Każde opóźnienie płatności może skutkować tym, że stracą one płynność finansową.

Trzeba także pamiętać, że fakt, iż zagraniczny kontrahent wynegocjował sobie nawet 90-dniowy termin płatności, nie zwalnia firmy eksportowej z terminowego realizowania zobowiązań finansowych na rzecz pracowników, podwykonawców oraz płacenia podatków i opłacania składek za swoich pracowników.

Każda firma ma wyliczony budżet na wszystkie te wydatki. Odroczenie płatności niejednokrotnie sprawia, że „dopięcie” go staje się bardzo trudne, a uchybienie przez kontrahenta płatności w terminie skutkuje powstaniem zadłużenia. Nie ze swojej winy firma może wpaść w problemy finansowe, a w najgorszym scenariuszu – ogłosić upadłość.

Zagwarantowanie sobie szybkich, terminowych płatności to podstawa do planowania rozwoju firmy i jej dalszej ekspansji. Sposobem na zapewnienie szybkich płatności jest faktoring online eksportowy, który zakłada, że firma otrzyma wynikającą z faktury kwotę niezwłocznie po przedłożeniu faktury firmie faktoringowej.

Jakie są korzyści z korzystania z faktoringu eksportowego?

Do najważniejszych zalet korzystania z faktoringu eksportowego zaliczamy:

  • ograniczenie ryzyka zatorów z powodu opóźnionych płatności przez kontrahentów,
  • gwarancję szybkiego otrzymania środków z tytułu wystawionych faktur,
  • ograniczenie ryzyka kursowego związanego z wahaniem cen walut w okresie między wystawieniem faktury a jej opłaceniem.

Załóż konto i sfinansuj pierwszą fakturę!

Konto na Flexidea jest darmowe. Zapłacisz tylko prowizje za sfinanowaną fakturę!